Persondatapolitik


Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Paarup Hansen ApS (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside(r).

Dette er version 1, sidst opdateret d. 8. jan. 2018 kl. 16:25

Venlig hilsen Paarup Hansen Aps

01


Dataansvarlig:

Paarup Hansen ApS

Enghaven 59

4000 Roskilde

Danmark

CVR-nr.: 66234118

Hos Octopus ® holder vi ikke noget skjult for dig, når det gælder rettighederne over de data du betror os.

GDPR

Persondatapolitik

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Paarup Hansen ApS (herefter ”os”,

”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig

i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores

hjemmeside(r).

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for dig, så vi overholder

databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”).

2. Indsamling af oplysninger med Cookies.

2.1

Vi anvender ikke cookies og lignende teknologier til indsamling af personoplysninger

om dig.

2.2

Uanset ovenstående sker indsamling og brug af cookies i henhold til

cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

3. Personoplysninger vi indsamler om dig

3.1 Når du benytter dig af vores services, produkter, bruger vores hjemmeside(r) eller

tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende, kan vi alt efter omstændighederne indsamle

og behandle følgende typer af personoplysninger om dig for at gennemføre din ordre

eller varetage din brug af vores hjemmeside(r): Navn, adresse, telefonnummer, e-mail,

bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger). Hvis du afgiver andre

personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang.

3.2

Vi behandler derudover ikke personoplysninger om dig udover hvad der fremgår af

punkt 3.1 og 3.3.

3.3

Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år

.

3.4

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger (såkaldte "særlige kategorier" af

personoplysninger) om dig.

4. Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

4.1

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning,

herunder GDPR. Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger sker på

baggrund af følgende retsgrundlag:

4.1.1

hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete

personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete

personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (a);


behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, du har med os, jf.

GDPR, artikel 6, stk. 1 (b);

4.1.2

behandlingen er nødvendig for vores overholdelse af gældende lovgivning, jf.

GDPR, artikel 6, stk. 1 (c); og

4.1.3

behandlingen er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser, jf. GDPR,

artikel 6, stk. 1 (f). Hvis vi anvender dette behandlingsgrundlag overfor dig,

fremgår de konkrete interesser ovenfor under afsnit 3.2.

4.1.4

4.2

Hvis vi behandler følsomme personoplysninger (såkaldte “særlige kategorier af

personoplysninger”) om dig, vil behandlingen kun ske, hvis dette er tilladt efter GDPR,

artikel 9, herunder i følgende tilfælde:

efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med GDPR,

artikel 9, stk. 2 (a);

4.2.1

hvis behandlingen foretages for at overholde vores arbejds-, sundheds- eller

socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i

EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i

medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for

den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser, jf. GDPR, artikel 9,

stk. 2 (b);

4.2.2

hvis behandlingen er nødvendig for at fastslå et retskrav efter gældende

lovgivning, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (f); eller

4.2.3

hvis du på eget initiativ har videregivet oplysningerne til os, jf. GDPR, artikel 9,

stk. 2 (e).

4.2.4

4.3

Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit

samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens

bestemmelser herom.

4.4 Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid

trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysningerne anført

nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de

personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de

fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

5. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

5.1 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som

leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores

services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle dine

personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

5.2 Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os,

sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en

databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil.

5.3 Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige

3

dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse

med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de

eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen

foreskriver andet.

5.4

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller internationale organisationer

uden for EU/EØS.

5.5

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller

kræver det.

5.6

Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre

dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af

dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os.

Se om kontakt bagest i denne Politik.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

6.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er

relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine

personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er

tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål

til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen

anført nederst i denne Politik.

7. Hvilke rettigheder har du som registreret?

7.1

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine

rettigheder omfatter følgende:

7.1.1

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med

hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver

personoplysningerne til andre.

7.1.2

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine

personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given

periode.


7.1.5

Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til

os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi behandler automatisk på

baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt med dig, medmindre

der er tale om et forhold omfattet af databeskyttelsesforordningen, artikel 20,

stk. 3 eller 4.

7.1.6

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.7

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden

menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for at opfylde en

kontrakt mellem dig og os, at levere en service til dig os eller foretagelsen er

hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.


7.1.8

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine

personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke,

hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive

slettet.


7.2

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du

henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under

kontakt.

7.3

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores

behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske

til Datatilsynet.

8. Ændringer i denne Politik

8.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af

personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og

ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I

tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på

vores hjemmeside.

9. Kontakt

9.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én

eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på:

www.octopus.dk telefon: 46 38 33 55 eller vi email herunder

Med venlig hilsen

Paarup Hansen ApS